קטגוריות
General

דרכה של תורה להיות "מודה על האמת"

דרכה של תורה להיות "מודה על האמת"

וכך היא דרכה של תורה, שכן מצינו בחז"ל שאם טעה אחד מהחכמים ועמד על טעותו, מיד הודה על כך ברבים ואמר במפורש: "דברים שאמרתי בפניכם טעות הם בידי" ותיקן טעותו (ר' לדוגמא שבת סג: ערובין טז:).

וכתב על זה בספר "אורות אלים" (למהר"א פאפו) וזו לשונו: "אם הראשונים שהיו כמלאכים היו מודים על האמת ברבים, ולא היו בושים, אנו מה נענה אחריהם אם נחזיק בטעותנו ולא נודה על האמת, תכסנו כלימתנו, לכן לעולם יהא אדם ירא שמים ומודה על האמת וזה כבודו" (וע' "שיח שרפי קודש" ח"ו סי' רכו).

בזוי בעיני בני אדם

ובאמת, אדם העומד על דעתו בדברי תורה, כאשר ניכר שטעה והוא בשלו נכנס בתירוצים דחוקים, הניכרים שאינם לאמיתה של תורה, הרי זה מבוזה אף בעיני הבריות, שאומרים בלבם, ומהם בפיהם, ראו את זה גאות לבש ואינו מוכן להודות שטעה. וכל שכן שבעיני הקדוש ברוך הוא – פסול הדבר לחלוטין.

והרי שקיבל את ההפך מאשר רצה, הוא רצה כבוד מבני אדם, שיחשבוהו לצודק וחכם ואינו טועה, ובפועַל בזוי הוא בעיניהם על התנהגותו זו.

גם בעסקי עולם הזה יודה על האמת

אשר על כן, יֹאחז צדיק דרכו להודות על האמת במקום שמרגיש שטעה, ואף בדברי תורה הדברים אמורים, שפעמים רבות באמת יש צד לומר סברא הפוכה, ולפעמים צריך שיעמוד על דעתו (ר' הגהות הרב יעב"ץ לתענית ד.).

מכל מקום "ניכרין דברי אמת" (סוטה ט:), ועֵין השכל הישר מבחינה על פי רוב בסברות כוזביות שאינן לאמיתה של תורה.

וכל שכן וקל וחומר לעסקי העולם הזה, שבאמת אין ראוי כלל ועיקר שיעמוד הטועה על דעתו בשום עניין, כי הבל פה בענייני זה העולם – הבל הבלים הוא, כל שכן במקום שאינו צריך, וקל וחומר במקום שלא מוסרי לעשות כן.

כשמודה בטעותו – מתכפרים עוונותיו

אשרי אדם שככה לו, להיות מודה ועוזב, שאז ירא ה' וישקיף משמים לרחם עליו ולכפר עוונותיו, מידה כנגד מידה, שגם משמים מוותרין על עוונותיו כשם שויתר הוא, ועזב את המחלוקת והויכוח.

וכן אמרו חז"ל "המעביר על מידותיו מעבירין לו כל פשעיו" (ר"ה יז.), המתגבר על יצרו ואינו מגיב כפי שלבו ומידותיו רגילים להגיב, מכפרים עוונותיו. וכן בענייננו, כי סוף כל סוף מתבייש ומצטער הוא, ובכל זאת מוותר על כבודו ומודה, בודאי שמתכפרים בזאת עוונותיו.