קטגוריות
General

הכל משמים

הכל משמים

נאמר בגמרא (מו"ק יח:) כי מוכח הדבר מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים אשר רק מה' – אשה לאיש. זאת אומרת כי כל עניין השידוך הוא השגחה פרטית נפלאה, עצם מציאת השידוך ואיכות ההתאמה בין השניים, מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו.

שני הפכים

כי להתאים שני הפכים כאיש ואשה, חסד וגבורה, היא מלאכה הדורשת חכמה עמוקה בהבנת עמקי נפש האדם, ורק בוחן לבות וכליות יוכל עשות כן, ואף מפליא לעשות כן בהתאמה מדויקת, מה שלא יוכל בן אנוש לעשות זאת (וראה בב"ר פס"ח סי' ד).

אין התאמה

וזה שיש הסוברים כי "אין התאמה" בין בני הזוג כאשר מונח זה מורגל היום בפי הרבה בוערים בעם, הנה בני הזוג בעצמם גרמו לכך, מפני שהאלוקים עשה את האדם ישר, וקבע לו אשה מתאימה עוד בטרם נוצר (סוטה ב.), ואילו הוא הרע מעשיו וקיפח איכות זיווגו.

עושה שלום במרומיו עושה גם שלום בית

ושמועה שמענו משום המהר"ל מפראג זצ"ל, כי זהו מה שנאמר במדרש כי הקדוש ברוך הוא מאז בריאת העולם יושב ומזווג זיווגים (ב"ר שם).

ואמר המהר"ל כי לא רק לפני השידוך נעשה הזיווג, אלא גם ובעיקר לאחריו, במהלך חיי הנישואין, שמקשר ומפשר בין השניים, מה שבלעדי עזרתו יתברך לא יוכל להתקיים דבר זה בשום אופן, והיה מקומם כמהפכת סדום ועמורה. רחמנא ליצלן.

וכן נאמר בפתגמי הראשונים משום רבינו בחיי: "אי אפשר לנישואין שיצליחו בלתי סיוע א-להי"…

השתדלות בשידוכין

וידוע בשם הגר"א (וכן משמע בספר חסידים סי' שפה) כי אין צריך לעשות השתדלות בשידוכין כי הכל מאת השם יתברך, והשידוך הבלתי צפוי לחלוטין, יתכן שיתקיים, ולכן נאמר (תהלים קכז) "אם ה' לא יבנה בית (שידוך להקמת בית) – שוא עמלו בוניו בו" (כל השדכנים והמשתדלים).

ויש להוסיף בס"ד רמז נוסף לכך מהפסוק (תהילים קכא) "עזרי מעם ה', עושה שמים וארץ" – "עזרי" – עזר כנגדו, היא האשה, זה רק – "מעם ה' עושה שמים וארץ".

הכל מוכן כבר מזמן…

והטעם לכך יש לומר בס"ד על פי מה שאמרו חז"ל כי ארבעים יום קודם יצירת הוְלד יוצאת בת קול, מכרזת ואומרת, בת פלוני לפלוני (סוטה ב.). כלומר שהכל קבוע מראש, והשם יתברך כבר יסובב הסיבות כי שידוך זה שהוכרז – יתקיים בבוא העת.

ואף כי נאמר אשר אין מזוְגין לאדם אשה אלא לפי מעשיו, תירצה שם הגמרא כי זה נאמר באשתו השניה, אך הראשונה לפי המזל.

וב"זוהר הקדוש" (לך לך דצ"א ע"ב) תירץ כי על ידי מעשיו הטובים, יזכה באותה שנגזר שתהא אשתו. ולפי דבריו יוצא, כי מי שאין מעשיו הגונים, לא די שלא יקבל את בת מזלו, אלא יקבל בעלת מעשים בלתי הגונים כמותו.