קטגוריות
General

כגודל המעלה – גודל הזלזול

זלזול

כגודל המעלה – גודל הזלזול

נאמר בתהלים (פרק יב) "סביב רשעים יתהלכון כרום זולות לבני אדם", ודרשו חז"ל: אלו דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלין בהם (ברכות ו:). זאת אומרת כי בני אדם מזלזלים דוקא בדברים חשובים.

והנה טעמו של דבר ברור לכאורה, שמכיון שמעלת אותם דברים – גדולה, אין היצר הרע רוצה שיתקיימו, ולכן ככל שיהיה העניין גדול וחשוב יותר, כן תגדל הסתת היצר ומניעתו את האדם מלקיימו.

אשר הקלת החמרתי ואשר החמרת הקלתי

והנסיון יעיד כי היצר הרע מעדיף להניח לאדם לדקדק ולהחמיר בעניין קל ופעוט, בכדי שיביאנו לזלזול במצוה חשובה, העומדת ברומו של עולם.

וכעניין מה שאמרו חז"ל (יומא כג:) על אותם אנשים שהחמירו ודקדקו בטהרת כלים הקלה (יחסית), והקלו בשפיכות דמים החמורה. שומו שמים על זאת, עד היכן הדברים מגיעים.

מעשה בקהילת "שמרנים"

וידוע המעשה מקהילה אחת באירופה, שהיו אנשיה מקפידים לקיים את כל הכתוב בספר מנהגי אותה קהילה, אף יותר מאשר דינים ואיסורים מפורסמים בכל ישראל…

והנה רבם לא היה מרוצה ממעשיהם, וכששאלוהו אֵילו מנהגים להוסיף לספר המנהגים של הקהילה, ענה כי לדעתו יש להוסיף את "עשרת הדברות", שכן רק כך תקוימנה היטב, טוב יותר מאשר היותן כתובות בתורה… הבינו הקהל את תשובת הרב, וקבלו על עצמם מעתה להזהר יותר בכל דיני התורה הקדושה.

ממה נובע הזלזול

והנה, הזלזול במצוות, דהיינו עשייתן שלא בשלמות ובכבוד הראוי, אלא כלאחר יד וכמצוַת אנשים מלומדה, דבר זה נובע מרפיון בלימוד התורה הקדושה, כי אם היו לומדים כראוי, ודאי שהיו יודעים יותר בפרטי המצוות, ומשתדלים לקַיְמם לאחר שרואים בכתובים כי הכרחיים הם לקיום המצוה בשלמות.