קטגוריות
General

כיצד להתפלל על כך

כיצד להתפלל על כך

ותפילת האדם בעניין מציאת זיווגו צריכה אם כן להיות באופן כזה, שכאשר תבוא עתו לשאת אשה, תהא זו בת תלמיד חכם וירא שמים, צדקנית, נאה וחסודה שאחֵיה ומשפחתה – אנשי מידות טובות ומעשיהם כשרים וכו'.

ויתפלל לזכות לכך במהרה, בכדי שלא להכשל אף לא בהרהור רע, אך לא יעצב אל לבו אם לא יהא זה במהרה, כי שמא לטובתו מתאחר הענין, אם מהסיבה הנ"ל, אם מסיבות אחרות הכמוסות עם השם יתברך, בכבשונו של עולם.

וידוע בשם מוהר"ן מברסלב זצ"ל, כי באופן כללי – אין להתפלל על שום דבר יותר מדאי (ראה בלקו"מ ח"א סי' כ אות ה, ספר המידות, תפלה טו).

והסביר דבריו בקונטרס "נועם שיח" (ח"א עמ' פז פח) שהכוונה היא על מי שמתפלל לקבל מבוקשו תכף ומיד, ולא זו הדרך, אלא יתפלל, ובעל הרחמים יעשה כטוב בעיניו.

מלאך ה' דוחה

ויש לרמוז בזה בס"ד מקרא שכתוב "מלאך ה' דוחה" (תהלים לה) ראשי תיבות "מיד", כאשר אדם רוצה את מבוקשו מיד, ודוחק את השעה, אזי שעה דוחקתו ומלאך ה' דוחה את בקשתו.

ועוד יתפלל להנצל מהרהורים רעים, ושיוכל להתמיד בעסק התורה הקדושה בדעת צלולה, ושיהא שרוי בשמחה, ובכן יצו ה' איתו את הברכה.

התפילה עיקר ההשתדלות

ומכל מקום, השתדלות יעשה, אלא שיתן בדעתו כי בעניין זה עיקר ההשתדלות היא התפילה על אשה כשרה וכו' כנ"ל.

ובאמת, שכפי הצטרכות עניין זה, היה מקום להאריך בו, אך כבר האריכו בזה הרבה ספרים, יגעת ומצאת, ועשה חיל באפרתה… (ראה שמות רבה א, יז).