קטגוריות
General

שלושה משיבי דעת

שלושה משיבי דעת

נאמר בגמרא (ברכות נז:) "שלושה משיבין דעתו של אדם, אלו הן: קול מראה וריח". קול – הכוונה לקול זמרה שמח, ריח – ריח טוב ונעים, מראה – כגון נוף מרהיב עין.

כל אלו מביאים את האדם למצב רוח טוב יותר, משיבין דעתו, קודם היתה לו חלישות הדעת עצבות ודכדוך הנפש, ועכשיו שבה דעתו אליו ויחד עמה המצב רוח והשמחה.

לכן כל אשר נעצב אל לבו, לב נשבר ונדכה, יראה לשמח עצמו ולהשיב דעתו על ידי כף אחת מלאה של מר"ק: מראה, ריח, קול, יאכל מרק ויהיה חזק בדעתו לבל יפול מצב רוחו.

טיול מביא שמחה

והנה לפעמים רק טיול יעזור לאדם להשיב דעתו אליו ולשמחו, ובמקרה זה, הנה מה טוב שבאמת ישתדל לצאת לטיול, וכן עשה ר' אלעזר ב"ר שמעון (תענית כ.) שיצא לטייל, ופירש רש"י על מנת לשמוח. ואכן "שמח שמחה גדולה" כמובא שם.

וכן מובא ב"ספר חסידים" (סי' תתקמט) שעל מנת להסיר תוגה מלבו – יטייל. ואף כי על ידי כך מתבטל במדת מה מתלמודו, מכל מקום עדיף לדאוג לבריאות הגוף והנפש, למען יתגבר בתלמודו לאחר מכן ביתר שאת ולא יכרע וירבץ תחת משאו חלילה (וע' ב"ספר חסידים" סי' תתרו).

ועל כגון זה כבר אמרו חז"ל הקדושים (מנחות צט:) "פעמים שביטולה של תורה זהו יסודה". ולכן מצינו בהרבה מגדולי ישראל שהיו לעיתים יוצאים לטייל ולנפוש במקומות הבראה וכיו"ב.

טיול לשם שמים

ואכן כך נהוג בימות הקיץ, לאחר ימי בין המצרים ותשעה באב, שיוצאים המוני בית ישראל הכשרים ומשפחותיהם לטיולים באתרים הנפלאים של ארצנו הקדושה.

וכמובן מטרתם היא לשם בריאות הגוף והתחזקות הנפש, להשיב דעתו של אדם, לשמחה ולפכְּחָהּ, שיקבל כוחות חיים חדשים, חיים שיש בהם חילוץ עצמות, וכעניין "וקווי ה' יחליפו כח" (ישעיה מ).

וכל זאת רק בכדי שיוכל לעבוד את בוראו בנפש בריאה ובגוף בריא. שהרי "אי אפשר שיבין או ידע דבר מידיעת הבורא והוא חולה" (רמב"ם הל' דעות פ"ד ה"א). וזהו שמובא ב"ספר המידות" (תשובה, פד) "תיקון הגוף קודם לתיקון הנפש". לכן בודאי שטובה היא היציאה לטיול לצריכים לה.