Category Archives: General

לא למד – כיצד יקיים?

לא למד – כיצד יקיים? מה שאין כן מי שלא למד – עושה כאשר ראה מחבריו או מאבותיו, וממילא את הכלל אולי יידע, אך את פִּרטי אותה מצוה לא יוכל לדעת, וכן לא ידע מה הדין במקרה יוצא דופן זה … Continue reading

Posted in General | Comments Off on לא למד – כיצד יקיים?

כגודל המעלה – גודל הזלזול

זלזול כגודל המעלה – גודל הזלזול נאמר בתהלים (פרק יב) “סביב רשעים יתהלכון כרום זולות לבני אדם”, ודרשו חז”ל: אלו דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלין בהם (ברכות ו:). זאת אומרת כי בני אדם מזלזלים דוקא בדברים חשובים. … Continue reading

Posted in General | Comments Off on כגודל המעלה – גודל הזלזול