קטגוריות
General

הכל משמים

הכל משמים

נאמר בגמרא (מו"ק יח:) כי מוכח הדבר מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים אשר רק מה' – אשה לאיש. זאת אומרת כי כל עניין השידוך הוא השגחה פרטית נפלאה, עצם מציאת השידוך ואיכות ההתאמה בין השניים, מאת ה' היתה זאת היא נפלאת בעינינו.

שני הפכים

כי להתאים שני הפכים כאיש ואשה, חסד וגבורה, היא מלאכה הדורשת חכמה עמוקה בהבנת עמקי נפש האדם, ורק בוחן לבות וכליות יוכל עשות כן, ואף מפליא לעשות כן בהתאמה מדויקת, מה שלא יוכל בן אנוש לעשות זאת (וראה בב"ר פס"ח סי' ד).

אין התאמה

וזה שיש הסוברים כי "אין התאמה" בין בני הזוג כאשר מונח זה מורגל היום בפי הרבה בוערים בעם, הנה בני הזוג בעצמם גרמו לכך, מפני שהאלוקים עשה את האדם ישר, וקבע לו אשה מתאימה עוד בטרם נוצר (סוטה ב.), ואילו הוא הרע מעשיו וקיפח איכות זיווגו.

עושה שלום במרומיו עושה גם שלום בית

ושמועה שמענו משום המהר"ל מפראג זצ"ל, כי זהו מה שנאמר במדרש כי הקדוש ברוך הוא מאז בריאת העולם יושב ומזווג זיווגים (ב"ר שם).

ואמר המהר"ל כי לא רק לפני השידוך נעשה הזיווג, אלא גם ובעיקר לאחריו, במהלך חיי הנישואין, שמקשר ומפשר בין השניים, מה שבלעדי עזרתו יתברך לא יוכל להתקיים דבר זה בשום אופן, והיה מקומם כמהפכת סדום ועמורה. רחמנא ליצלן.

וכן נאמר בפתגמי הראשונים משום רבינו בחיי: "אי אפשר לנישואין שיצליחו בלתי סיוע א-להי"…

השתדלות בשידוכין

וידוע בשם הגר"א (וכן משמע בספר חסידים סי' שפה) כי אין צריך לעשות השתדלות בשידוכין כי הכל מאת השם יתברך, והשידוך הבלתי צפוי לחלוטין, יתכן שיתקיים, ולכן נאמר (תהלים קכז) "אם ה' לא יבנה בית (שידוך להקמת בית) – שוא עמלו בוניו בו" (כל השדכנים והמשתדלים).

ויש להוסיף בס"ד רמז נוסף לכך מהפסוק (תהילים קכא) "עזרי מעם ה', עושה שמים וארץ" – "עזרי" – עזר כנגדו, היא האשה, זה רק – "מעם ה' עושה שמים וארץ".

הכל מוכן כבר מזמן…

והטעם לכך יש לומר בס"ד על פי מה שאמרו חז"ל כי ארבעים יום קודם יצירת הוְלד יוצאת בת קול, מכרזת ואומרת, בת פלוני לפלוני (סוטה ב.). כלומר שהכל קבוע מראש, והשם יתברך כבר יסובב הסיבות כי שידוך זה שהוכרז – יתקיים בבוא העת.

ואף כי נאמר אשר אין מזוְגין לאדם אשה אלא לפי מעשיו, תירצה שם הגמרא כי זה נאמר באשתו השניה, אך הראשונה לפי המזל.

וב"זוהר הקדוש" (לך לך דצ"א ע"ב) תירץ כי על ידי מעשיו הטובים, יזכה באותה שנגזר שתהא אשתו. ולפי דבריו יוצא, כי מי שאין מעשיו הגונים, לא די שלא יקבל את בת מזלו, אלא יקבל בעלת מעשים בלתי הגונים כמותו.

קטגוריות
General

לא למד – כיצד יקיים?

לא למד – כיצד יקיים?

מה שאין כן מי שלא למד – עושה כאשר ראה מחבריו או מאבותיו, וממילא את הכלל אולי יידע, אך את פִּרטי אותה מצוה לא יוכל לדעת, וכן לא ידע מה הדין במקרה יוצא דופן זה או אחר.

ובדרך כלל אדם כזה, כשיבואו וילַמדו אותו פרט מסוים באותה מצוה, אז ידבר אלימו באפו ובחרונו יבהלמו, לאמור: אל תפריעו את העם ממעשיו, לא ראיתי לאבותי שנהגו כן, ומה בכך, מה יתן ומה יוסיף פרט זה, והלא עיקר המצוה אני מקיים… העיקר הכוונה…

ועוד כמה דברי הבל בטלים אשר תישאם הרוח, עד כי יבוא יומו – הו אז יווכח לדעת כי המצוות שחשב שקִיים, בעצם לא קִיים, וחטאו ישא האיש ההוא וענוש יענש.

דוגמא מעשית

וכגון ש"תפילין של ראש" שלו ירדו על מצחו מעט, והרי אין זה מקומן, וכמו שכתבו הפוסקים (ר' "חיי אדם" כלל יד סע' י, "בן איש חי" חיי שרה א, וכו'), וכתב ה"פרי מגדים" (הובא במשנ"ב סי' כז סקל"ג) שכאשר אינן במקומן – הרי הן כמונחות בכיסן.

והוא חשב שהרי "העיקר הכוונה", כי הלא סוף כל סוף מניח הוא תפילין בראשו, ואיש בער לא ידע כי אין הוא מקיים המצוה כלל, וכל זה נגרם לו מחמת שלא למד הלכות כראוי, ולא מוסר שיוכיחנו על הזהירות בקיום המצוות.

לקבוע שיעור בהלכה

ובכדי להנצל מכך, צריכים להשתדל לקבוע בכל יום שיעור בהלכה, לדעת כיצד לקיים את המצוות, וכן שיעור במוסר, להחדיר בקרבו יראת שמים, על מנת שאכן יקיים כראוי את כל אשר לומד.

ועל ידי זה יכרתו הזלזלי'ם מן הארץ (ע"פ ישעיה יח), הזילזולים במצוות, ותֵעשינה המצוות בשלימות כראוי, ישמח ישראל בעושיו וישמח ה' במעשיו, מן העולם ועד העולם אמן ואמן.

קטגוריות
General

כגודל המעלה – גודל הזלזול

זלזול

כגודל המעלה – גודל הזלזול

נאמר בתהלים (פרק יב) "סביב רשעים יתהלכון כרום זולות לבני אדם", ודרשו חז"ל: אלו דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלין בהם (ברכות ו:). זאת אומרת כי בני אדם מזלזלים דוקא בדברים חשובים.

והנה טעמו של דבר ברור לכאורה, שמכיון שמעלת אותם דברים – גדולה, אין היצר הרע רוצה שיתקיימו, ולכן ככל שיהיה העניין גדול וחשוב יותר, כן תגדל הסתת היצר ומניעתו את האדם מלקיימו.

אשר הקלת החמרתי ואשר החמרת הקלתי

והנסיון יעיד כי היצר הרע מעדיף להניח לאדם לדקדק ולהחמיר בעניין קל ופעוט, בכדי שיביאנו לזלזול במצוה חשובה, העומדת ברומו של עולם.

וכעניין מה שאמרו חז"ל (יומא כג:) על אותם אנשים שהחמירו ודקדקו בטהרת כלים הקלה (יחסית), והקלו בשפיכות דמים החמורה. שומו שמים על זאת, עד היכן הדברים מגיעים.

מעשה בקהילת "שמרנים"

וידוע המעשה מקהילה אחת באירופה, שהיו אנשיה מקפידים לקיים את כל הכתוב בספר מנהגי אותה קהילה, אף יותר מאשר דינים ואיסורים מפורסמים בכל ישראל…

והנה רבם לא היה מרוצה ממעשיהם, וכששאלוהו אֵילו מנהגים להוסיף לספר המנהגים של הקהילה, ענה כי לדעתו יש להוסיף את "עשרת הדברות", שכן רק כך תקוימנה היטב, טוב יותר מאשר היותן כתובות בתורה… הבינו הקהל את תשובת הרב, וקבלו על עצמם מעתה להזהר יותר בכל דיני התורה הקדושה.

ממה נובע הזלזול

והנה, הזלזול במצוות, דהיינו עשייתן שלא בשלמות ובכבוד הראוי, אלא כלאחר יד וכמצוַת אנשים מלומדה, דבר זה נובע מרפיון בלימוד התורה הקדושה, כי אם היו לומדים כראוי, ודאי שהיו יודעים יותר בפרטי המצוות, ומשתדלים לקַיְמם לאחר שרואים בכתובים כי הכרחיים הם לקיום המצוה בשלמות.