קטגוריות
General

שומרים מצוות בדקדוק גם בטיול

שומרים מצוות בדקדוק גם בטיול

אך צריכים לזכור כמה עניינים הקשורים לכך, ראשית לשמור את העיניים היטב מכל מראה אסור, ולכן לא ללכת במקומות שיש אפילו רק חשש שאין שם צניעות.

ויש לפרש בזה בס"ד מקרא שכתוב "וקווי ה' יחליפו כח", זוהי תקופת בין הזמנים שנועדה להחלפת כוחות, "יעלו אבר כנשרים", היינו שמירת העיניים (עיין טור סי' א), והיינו שדוקא בתקופה זו צריכים להתחזק במידת "קל כנשר", שהיא שמירת העיניים כנ"ל.

וכן ישתדל להתפלל את כל התפילות במניין, וכן בכל זמן פנוי שאינו עוסק בבריאות גופו ויכול ללמוד, יקח ספר פשוט שאינו דורש עיון עמוק וילמד ולא יאבד זמנו, כי "אין אבדה כאבידת הזמן".

וכמובן שירכוש מוצרי מזון כשרים למהדרין בלבד, ויקפיד על שאר כל המצוות, קלה כחמורה.

לא לצאת לטיול עם אחרים

ויש להתריע על תקלה חמורה שפשׂתה קצת בעוונותינו הרבים, גם אצל שומרי מצוות, והיא כאשר יוצאים לטיול זוגות ביחד או משפחות ביחד, ומתערבים אלו עם אלו ונכשלים בכמה איסורים.

שהרי קלות ראש מצויה בטיול, והשטן מרקד ביניהם, וטוֹוה מלכודת ורשת לרגליהם, ופעמים רבות שהיה הסוף מטיול משותף זה רע ומר.

לכן כל בעל נפש וירא ה' לא יצא לטיול אלא עם משפחתו בלבד אשתו וילדיו. ודי בזה לחכימא (ור' עוד לעיל ע' אהבה).

לא לטייל בחול המועד

כמו כן יש להודיע כי חולו של מועד בפסח ובסוכות לא נועד לטיולים ונסיעות, כאשר חושבים בטעות רבים, כי בפירוש אמרו חז"ל שימים אלו נועדו לשמוח איש בביתו ולעסוק בהם בתורה יותר משאר ימים, ושעל כן נאסרה בהם מלאכה (ירושלמי מו"ק פ"ב ה"ג).

ולא כדי שיצאו לטיולים ויבטלו זמנם בחגים הקדושים הללו, אף כי באים מכך לידי שמחה, כי לא לשמחה כזו התכוונו חז"ל, ועל כן אמרו (סוכה כז:) כי משובחים העצלנים במועד, הנשארים בביתם ושמחים גם בגשמיות וגם ברוחניות.

ואף לקברי הצדיקים או לכותל המערבי, אמנם יש בכך מצוה חשובה, מכל מקום כיום שהמונים פוקדים מקומות אלו בחול המועד, הפריצות מצויה בהם, ושומר נפשו ירחק מכך בימים אלו.

כי תחת אשר צריך היה להשיג קדושה והתעלוּת בחגים הקדושים, השיגתו ירידה והתרחקות מהשם יתברך, ולא זו הדרך.