קטגוריות
General

שלא יתחייב מיתה לשמים

שלא יתחייב מיתה לשמים

וכן כתב החסיד הקדוש ר' אברהם הלוי, מחסידי צפת בדורו של האר"י הקדוש, אשר נהגו אצלם לחתן הבנים והבנות מוקדם ולא כאותם המאחרים "עד שיעשה הבן כמה עבירות ויתחייב כמה מיתות"… (הנהגות שהובאו במבוא ל"ראשית חכמה" הנד"מ). ע"ש.

"שמונה עשרה" ארוכה

ומעשה שהיה בבחור שעבר את גיל עשרים ועדיין לא נשא אשה, ופגשו האדמו"ר מגור (בעל ספר "בית ישראל"), ושאלוֹ מדוע לא קיים בעצמו "בן שמונה עשרה לחופה", ענה הלה בדרך צחות "אני מתפלל שמונה עשרה ארוכה"…

ענה האדמו"ר זצ"ל ואמר לאותו בחור: "כשמתפללים שמונה עשרה ארוכה מאחרים את הקדושה"… (הובא בס' "התורה והמצוה" ח"א עמ' ח).

הזיווג כאבידה – בא בהיסח הדעת

וכל זה מצד השתדלות האדם, שעליו להתחיל לחפש אבידתו (ר' קדושין ב:) מיד בגיל י"ח (ועוד לפני כן, כדי שישא אשה כבר בגיל י"ח) ונכון יותר לומר שיתחילו אז הוריו ומכַּרָיו לחפש שידוך עבורו (ר' קדושין כט.).

אך אם לא עלתה בידו, ידע כי משמים מזמינים לכל אדם את זיווגו בזמן מסוים השייך אליו במחושב ומתוכנן מראש על ידי השם יתברך, ואת הכל עשה יפה בעתו.

יש שמזמינים לו בהיותו בגיל צעיר, ויש שמזמינים לו בגיל מבוגר יותר, וכשמגיעה אותה עת, מיד באה הישועה כהרף עין, כדכתיב "ויריצוהו מן הבור", ומקבל זיווגו תכף ומיד בהיסח הדעת.

ועל פי רוב אף לא חשב שיגיע זיווגו מכיווּן זה, ובזמן זה, כי האשה – כאבידה שנמצאה, שהיא מהדברים הבאים לאדם בהיסח הדעת (סנהדרין צז.).

מאחֵר לצדיק ומקדים לרשע

וזמן מציאת הזיווג אינו תלוי בגודל זכותו וצדקתו של האדם, שכן לפעמים מאחרים אף לצדיק את זמן מציאת זיווגו.

וכמו שאמרו חז"ל (ב"ר פס"ח סי' ה) על יעקב אבינו ע"ה שנשא אשה בגיל שמונים וארבע, ועשיו הרשע לעומתו נשא בגיל ארבעים, שהסיבה היא משום "שהקדוש ברוך הוא משהה לצדיקים ומקדים לרשעים".

ופירש הרב "יפה תואר" שם, כי דבר זה נעשָה לטובת הצדיקים, שיוכלו לעסוק בתורה בעת אשר אין עליהם עול אשה ובנים.

[שכן הקדוש ברוך הוא אוהב את תורתם ועבודתם הקדושה, ולא כן את של הרשעים, ולכן לא נותן להם כל כך הזדמנות לתורה ועבודת השם, ומקדים נישואיהם, שלא יוסיפו רִשעה על רשעתם כאשר עלול לכך יותר מי שאינו נשוי כמובן].

ומה שכתוב "בן י"ח לחופה" (אבות ה) – זה מחובת האדם, כי לא יֵדע את עתו (- למות, וצריך להזדרז בקיום המצוה, ועיין ב"ספר חסידים" סי' שפו). עכ"ל.

הכל  לטובה

הרי שלפעמים אף עדיף שיתאחר זמן מציאת הזיווג. ויתכנו עוד טעמים רבים לכך, והכל מפלאי תמים דעים, "א-ל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא".

ועניין הזיווג הוא מכבשי דרחמנא (ברכות י.) דהיינו מהסודות היותר נסתרים וכבושים אצל הקדוש ברוך הוא, והכל רק לטובה גמורה כאשר יודע השם יתברך טוב יותר מאיתנו.