Monthly Archives: July 2020

אשרי יושבי ביתך

אשרי יושבי ביתך ומי שיכול ואינו צריך לטיול, בודאי עדיף שלא לצאת, ובכך ימנע מעצמו את ביטול הזמן היקר, יאסוף עוד מצוות וימנע מלהכנס בחשש עבירות וכד’ (וע’ ספר חסידים סי’ קסז, מסילת ישרים פרק יג). ואגב אזכיר בס”ד את … Continue reading

Posted in General | Comments Off on אשרי יושבי ביתך

שומרים מצוות בדקדוק גם בטיול

שומרים מצוות בדקדוק גם בטיול אך צריכים לזכור כמה עניינים הקשורים לכך, ראשית לשמור את העיניים היטב מכל מראה אסור, ולכן לא ללכת במקומות שיש אפילו רק חשש שאין שם צניעות. ויש לפרש בזה בס”ד מקרא שכתוב “וקווי ה’ יחליפו … Continue reading

Posted in General | Comments Off on שומרים מצוות בדקדוק גם בטיול

שלושה משיבי דעת

שלושה משיבי דעת נאמר בגמרא (ברכות נז:) “שלושה משיבין דעתו של אדם, אלו הן: קול מראה וריח”. קול – הכוונה לקול זמרה שמח, ריח – ריח טוב ונעים, מראה – כגון נוף מרהיב עין. כל אלו מביאים את האדם למצב … Continue reading

Posted in General | Comments Off on שלושה משיבי דעת

דרכה של תורה להיות “מודה על האמת”

דרכה של תורה להיות “מודה על האמת” וכך היא דרכה של תורה, שכן מצינו בחז”ל שאם טעה אחד מהחכמים ועמד על טעותו, מיד הודה על כך ברבים ואמר במפורש: “דברים שאמרתי בפניכם טעות הם בידי” ותיקן טעותו (ר’ לדוגמא שבת … Continue reading

Posted in General | Comments Off on דרכה של תורה להיות “מודה על האמת”

החיצוני ישפיע על הפנימי

החיצוני ישפיע על הפנימי והנה בעניין טהרת הלב, צריכים גם למניע חיצוני המסייע לכך, הלא הוא טהרת הגוף, כלומר נקיונו, וכגון מה שמובא ב”ספר המידות” (אמונה כז): “מי שמנקה ידיו בכל עת (כשיש צורך בכך) – מזכה את לבו (לשון … Continue reading

Posted in General | Comments Off on החיצוני ישפיע על הפנימי

כיצד להתפלל על כך

כיצד להתפלל על כך ותפילת האדם בעניין מציאת זיווגו צריכה אם כן להיות באופן כזה, שכאשר תבוא עתו לשאת אשה, תהא זו בת תלמיד חכם וירא שמים, צדקנית, נאה וחסודה שאחֵיה ומשפחתה – אנשי מידות טובות ומעשיהם כשרים וכו’. ויתפלל … Continue reading

Posted in General | Comments Off on כיצד להתפלל על כך

שלא יתחייב מיתה לשמים

שלא יתחייב מיתה לשמים וכן כתב החסיד הקדוש ר’ אברהם הלוי, מחסידי צפת בדורו של האר”י הקדוש, אשר נהגו אצלם לחתן הבנים והבנות מוקדם ולא כאותם המאחרים “עד שיעשה הבן כמה עבירות ויתחייב כמה מיתות”… (הנהגות שהובאו במבוא ל”ראשית חכמה” … Continue reading

Posted in General | Comments Off on שלא יתחייב מיתה לשמים

שרוי בלא אשה – שרוי בלא תורה

שרוי בלא אשה – שרוי בלא תורה ואם משום תורה – שלא למד מספיק, ורוצה משום כך לאחֵר הנישואין – אין זו טענה. כי הנה, ברוך ה’, יש בזמננו “כוללים”, המאפשרים את המשך הלימוד – אף לאחר הנישואין, אף על … Continue reading

Posted in General | Comments Off on שרוי בלא אשה – שרוי בלא תורה

התאמה לאחר החתונה

התאמה לאחר החתונה והנה ניתן בס”ד לומר דבר חדש, שהוא בעצם פירוש חדש לתירוץ הגמרא הנ”ל, והוא כי פעמיים דואג הקדוש ברוך הוא לזיווגו של אדם, פעם לפני שנשא אשה, ופעם לאחר נישואיו, שדואג השם יתברך להשלימו עם אשתו, וכנ”ל … Continue reading

Posted in General | Comments Off on התאמה לאחר החתונה

הכל משמים

הכל משמים נאמר בגמרא (מו”ק יח:) כי מוכח הדבר מן התורה מן הנביאים ומן הכתובים אשר רק מה’ – אשה לאיש. זאת אומרת כי כל עניין השידוך הוא השגחה פרטית נפלאה, עצם מציאת השידוך ואיכות ההתאמה בין השניים, מאת ה’ … Continue reading

Posted in General | Comments Off on הכל משמים