மதுரையில் ஒரு நாள் எல்இடி லைட்ஸ் தயாரிக்கும் தொழில்நுட்ப பயிற்சி

மதுரையில் ஒரு நாள் எல்இடி லைட்ஸ் தயாரிக்கும் தொழில்நுட்ப பயிற்சி
Event Details

மதுரையில் ஒரு நாள் எல்இடி லைட்ஸ் தயாரிக்கும் தொழில்நுட்ப பயிற்சி

Madurai, India

Sunday, 24 December 2017, 10:00


Event Description


One Day Entrepreneur Development Program
LED Lights Products Manufacturing & Entrepreneurship Training

Details:
LED Fundamentals
Driver Design Concepts
LED Circuit Connections Design
Design Calculation for LED Lights Installation
Entrepreneurship for LED business
Hands-on Practical TrainingEvent Place


Madurai, India

, Madurai, India  Buy tickets   View on Facebook

View more events at Madurai, India

Upcoming Events in Madurai


Leave a comment