Taiwan - Heart of Asia - Taipei

Taiwan - Heart of Asia - Taipei


Taiwan - Heart of Asia - Taipei

Taipei, Taiwan

Saturday, 16 September 2017, 09:00


Event Details


Trip duration: 8 days & 7 nights, Total distance: 1,053 km (including public transportation), Average daily distance: 130km (8 riding days), Total elevation gain: 13,000 meters, Average daily elevation gain: 1,625 meters, Difficulty: * * * * (4 of 4)

Itinerary

Day 1 (155km): Taipei - Riverside bikeway - Guandu - Bali - West Coast Expressway - Yongan - Hsinchu - Miaolihoulong - Causeway – Sanyi

Sights: Guandu Bridge, Xinwu Green Tunnel, and Xiangshan Wetland

Day 2 (143km): Sanyi - Taichung Dajia - Longjing - Changhua - Sihu - Hsilo Bridge - Homigot - Xingang – Chiayi
Sights: Sugar factory in Sihu, Xingang Hsilo Bridge, Fengtian Palace

Day 3 (126km): Chiayi - Houbi - Hsinying - Line 19 - Hsuehchia - Tainan – Kaohsiung Qieding - Mituo - Zuoying - Kaohsiung

Sights: Houbi Railway Station - Anping - Lotus Pond – Love River - The Pier 2 Art Center

Day 4 (118km): Kaohsiung - Donggang - Lin Bian - Line 1 - Fangshan - Fenggang - Checheng - Hengchun - Kenting City
Sights: Dapeng Bay Scenic Area - Fangshan Coastline - Fu’an Palace

Day 5 (155km): Kenting - Eluanbi - Manchuria - Hsuhai - Line 199 - Shouka - Line 9 - Darrell - Tawu - Taimali - Taitung City

Sights: Longpan Park, wind blowing sand, Xu Hai, Weeping Lake

Day 6 (120km): Taitung – Line 11 - Donghe - Chenggong - Stone Umbrella – Yuchang Road - Yuli – Mizuho
Sights: Jialulan, Water up, Sanxian Tai, Stone Umbrella

Day 7 (116km): Mizuho - Guangfu - Feng Lin - Shou Feng - Hualian - Qixingtan – Taroko – Newcastle (train) - Luo Dong

Sights: Forest Park, Guangfu Sugar Refinery, Qixing Lake, Taroko

Day 8 (120km): Luodong – Jiaoxi – Toucheng – Line 2 – Daxi - Old Tsaoling Daxi Bikeway – Fulong – Tai 2 C Shuangxi – Pingxi – Shengkeng – Taipei Freedom Square

Sights: Kueishan Island, the northeast coastline, Fulong, Pingsi LightTaipei, Taiwan

, Taipei, Taiwan


  Buy tickets   View on Facebook

View more events at Taipei, Taiwan

Upcoming Events in Taipei


Leave a comment